התכנית הייחודית להתייעלות אנרגטית התקיימה ב- 10 בתי ספר בעיר. התכנית מומנה על ידי העירייה ומשרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות באמצעות אגף שפ"ע - מחלקת איכות הסביבה, בשיתוף אגף החינוך בעירייה ומחלקת תשתיות ותפעול .

מטרות התכנית:

א. חינוך התלמידים לחשיבות החיסכון באנרגיה על מנת לצמצום את זיהום האוויר ולמנוע התחממות גלובלית .

ב. שיפור התשתיות הטכנולוגיות הקיימות בבית הספר באופן שיאפשר לצמצם שימוש בחשמל.

בתי הספר שהשתתפו בתכנית:

נופים, אשכול , היובל, אוהל שלום, רמב"ם , צורים , אפק , נווה דליה , בית יעקב ואוהל שרה.

במסגרת התכנית הותקנו באולמות הספורט שבבתי הספר הללו הותקנו  מוני חשמל למדידה רציפה בכל בתי הספר