אגף מינהל הכללי משרת את כל יחידות העירייה בתחומי הארגון, תרבות .המחשוב ותקשורת, לוגיסטיקה, רכב ותחזוקת מבני ציבור .רכש ומכרזים , ושירותים מקומיים נוספים.

משימותיו העיקריות של האגף הן:
1. פעילות לחיסכון והתייעלות במסגרת תוכנית ההבראה.
2 .בדיקה אירגונית של גופי העירייה מתוך מגמה לשפר שירות במגבלות המשאבים.
3. מתן שירותי רכש, אספקה וייעוץ לוגיסטי ליחידות העירייה.
4. איוש משרדי העירייה ואחזקתם
5. מתן שירותי מחשוב ומערכות מידע ותקשורת ליחידות העירייה
6. אחריות כוללת תחום התרבות ומורשת העיר וחוק חופש המידע .

במינהל הכללי קיימות הלשכות הבאות:

לשכת ראש העיר:
ראש העירייה הוא ראש המנגנון העירוני ואחראי למילוי הוראות החוק החלים על עירייה. ראש הרשות מוסמך לנהל את ענייני העיר,. ראש העיר כפוף בפעולותיו להוראות החוק ולמגבלות התקציב.


לשכת מנכ"ל:
לשכת מנכ"ל העירייה, מטפלת בהפעלה שוטפת של המערכת העירונית על כל שלוחותיה ובביצוע ההחלטות המתקבלות במועצת העיר.

לשכה משפטית:
לשכת היועצת המשפטית בעירייה בניהולה של עו"ד פרומה פורת, מספקת שירותי ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי לראש העיר, סגניו, מועצת העיר וועדותיה, במגוון נושאים שיש להם נגיעה בשיפור, ייעול וקידום עבודת אגפי העירייה.
לשכת היועץ המשפטי מספקת את הכלים המשפטיים לעירייה ומוסדותיה, בבואה לשרת את הציבור בניקיון כפיים, ביושר ציבורי ובשקיפות,
כיאה לחברה דמוקרטית, שהוראות החוק והנוהל הציבורי הוא נר לרגליה.
באופן שוטף ניתן יעוץ משפטי ליחידות העירייה, הנחייה והדרכה לרבות ליווי משפטי בכל תחומי פעילות יחידות העירייה, ייצוג משפטי וליווי חיצוני בהליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות, ניסוח מכרזים, חוזים ומסמכים אחרים שיש להם אופי משפטי.

הלשכה המשפטית אחראית על התביעה הכללית של העירייה בעבירות על חוקים שיש לאוכפם, אכיפת חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים,
חוק לימוד חובה וחוקי העזר של העירייה לרבות חניה.

בנוסף ללשכות ישנן מחלקות באגף הכללי הנותנות שירותים שונים בתוך המערכת העירונית ומחוצה לה.