תמלול ישיבות וועדת המשנה לתכנון ולבניה/הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראש העין, מוצג באתר העירייה כפי שהתקבל מהחברה שערכה את התמלול ללא תיקונים או עריכה.


הקלטות ועדת משנה לתכנון ובניה

הקלטות מליאת הוועדה לתכנון ובניה