וועדת ערר בתיק רוסלר ישראל בע"מ

התיק הסתיים בהסכם פשרה שקיבל תוקף של החלטת ועדת הערר.