פרסום נוסף להגשת בקשה לתמיכה בתחום תרבות ומורשת ישראל בלבד לשנת 2023

ניתנת בזאת הודעה לציבור המבקשים על מועד סופי להגשת בקשות תמיכה לשנת 2023 בתחומי תרבות ומורשת ישראל בלבד, עפ"י נוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות מקומיות, כפי שפורסם בחוזר מנכ''ל מיוחד של משרד הפנים 4/2006.

הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת הרשויות המקומיות לגופים השונים הפועלים בתחום הרשות בנושאי תרבות ומורשת ישראל, כדי לסייע בפעילויותיהם למען הציבור.

בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות מוסדות ציבוריים רשומים הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים כהגדרתם בנוהל.

חלוקת התמיכות תתבצע עפ''י הנוהל והתבחינים שאושרו ע''י מועצת העיר לשנת 2023.

המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה לשנת 2023 הינו 4.8.2023. 

לא יידונו בקשות אשר יוגשו לאחר המועד הנ''ל, או בקשות שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, או בקשות של גופים שטרם הגישו דו''ח פעילות ודפי בנק בנוגע לשימוש בתמיכות לשנת 2022.

למגישי הבקשות לקבלת תמיכות מובהר בזאת, אין בעצם הפרסום להגשת בקשות לתמיכה משום התחייבות או מצג של העירייה לחלוקת תמיכות.

גופים שהגישו בקשה לתמיכה בתחום תרבות ומורשת בפרסום הראשון, אינם נדרשים להגיש בקשה נוספת.

מתן התמיכות לשנת 2023 כפוף להמלצת ועדת תמיכות ואישור מועצת העירייה.  התמיכות יחולקו בשתי פעימות בכפוף לאישור התקציב, בהתאם ליכולתה התקציבית של העירייה.

בכבוד רב,

אילן הררי

מנכ''ל העירייה ויו''ר ועדת תמיכות

אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2023 - לחצו כאן
למילוי טופס מקוון להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2023 - לחצו כאן 

מועד אחרון להגשת בקשות תמיכה לשנת 2023 בתחומי תרבות ומורשת ישראל בלבד, עד לתאריך 04.08.2023.  גופים שהגישו בקשה לתמיכה בתחום תרבות ומורשת בפרסום הראשון, אינם נדרשים להגיש בקשה נוספת.