מחזיק תיק תרבות, ספורט והגן הלאומי מגדל צדק.
חבר בוועדות: כספים, ביטחון וחירום, איכות הסביבה, ועדת המשנה לתכנון ובניה, שמות רחובות, השמדה והנצלה, אובדנים ונזקים, קשרי חוץ, גמלאים, בריאות, רווחה, תיירות, ספורט.

עומר רצון
מחזיק תיק תרבות, ספורט והגן הלאומי מגדל צדק
054-4940201