חבר בוועדות: מכרזים, ביקורת, הנחות (תשלומי ארנונה), בטיחות בדרכים, שמות רחובות, תחבורה, השמדה והנצלה, מלגות לסטודנטים, אובדנים ונזקים, גמלאים, בריאות, מוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר, ספורט.
מ"מ בוועדות: כספים, קידום מעמד הילד, חינוך, וועדת משנה לתכנון ובניה, שימור אתרים.

הרב יעקב אדמוני
חבר וועדות
03-9380820
054-6640662