אריאלה איטקיס
מנהלת מחלקת חינוך יסודי
03-9007245, 03-9007317 , 074-7910461

המחלקה לחינוך יסודי פועלת לשיפור ההישגים האישיים של כל תלמיד ותלמידה ומעניקה הזדמנות שווה לילדים ממגוון שכבות האוכלוסייה.

כמו כן, הדגשת האוטונומיה הפדגוגית הבית ספרית, שמהווה אמצעי חשוב בהשגת יעדים, תוך שיפור טיב הלמידה והבטחת איכותה.

לאוטונומיה הפדגוגית הבית-ספרית מספר מרכיבים המשלימים זה את זה:

  • פיתוח "אני מאמין" בית-ספרי הנקבע ע"י צוות בית הספר בשאיפה לקביעת ייחודיות למוסד.

  • תכנון לימודים בית-ספרי הנגזר מההדגש הבית- ספרי.

  • הערכה בית-ספרית שיטתית וקבועה.

  • מעורבות הקהילה הנתפסת כשותפה בעיצוב מדיניות בית-הספר וכמלווה בתהליכי ביצוע.

  • פיתוח ויישום תכניות חינוכיות עדכניות.

  • הובלה והשבחה של צוותי ההוראה.

  • הפעלת תכנית "רצפים בחינוך" במעבר מגן לבי"ס יסודי ומבי"ס יסודי לחטיבה.