מחזיק תיק נוער וצעירים, קליטה ועלייה ואזור תעשייה.
מחזיק תיק וועדת הנחות (תשלומי ארנונה).
חבר בוועדות: מכרזים, כספים, בטיחות בדרכים, תחבורה, מלגות לסטודנטים, קידום מעמד האישה, בריאות, רווחה, ספורט.
מ"מ בוועדת משנה לתכנון ובניה.

בני אנניה
מחזיק תיק נוער וצעירים, קליטה ועלייה ואזור תעשייה
054-4940583