לכבוד

עו"ד, ארז בן חמו – יו"ר הועדה

רו"ח, תמיר מנדלמן - חבר ועדה

עו"ד, אופיר כהן - חבר ועדה

רונימאר בע"מ - העורר.

באמצעות עו"ד רונית פלג ו/או עו"ד אשר פנט ואח`, רח` דרך מנחם בגין 52, תל אביב.

הזמנה לדיון בערר ארנונה

כב` מוזמן לישיבת ועדת ערר שתתקיים אי"ה ביום שלישי כט` בטבת תשע"ה (20/01/2015), בשעה: 16:00 .

ועדת הערר תתכנס בעיריית ראש-העין בלשכת מהנדס העיר

רחוב שילה 21 (קומה א`) ראש העין.

סדר יום:

כתב ערר – רונימאר בע"מ, תיק 2013 .

הצדדים יגלו מסמכים זה לזה על פי דרישתם זאת עד ליום הדיון.

למועד הדיון יתייצבו כל העדים שבדעת הצדדים להעיד.

הנני להודיעכם בזה כי באם לא יתייצב אחד מבעלי הדין לפני הוועדה במועד הנ"ל לשמיעת הערר, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו של הצד שנעדר.

בקשה לדחייה, אם תוגש, צריכה להיות מלווה בתגובת הצד השני ועליה להיות מוגשת לפחות 14 יום קודם מועד הדיון.

בכבוד רב ,

ארז בן חמו ,עו"ד

יו"ר ועדת הערר על קביעת

ארנונה כללית